Visit Group Website

ContactUs| 中文| En

Contact Us
Location:Home > Service Centre > Contact Us


                    Address: No.92, Fuzhou South Road, Jiaozhou City, 
                                 Qingdao, Shandong Province, China 
                    Post:266300 
                    Tel:+86-532-81129977 
                    Fax:+86-532-81129978 
                    E-mail:jiaojian@jiaojian.cn

  • wechat

  • Office platform